ایجاد تصویر در دوربین مدار بسته

ایجاد تصویر در دوربین مداربسته  

CCD دستگاهی است كه از تعداد زيادی ديود كوچك حساس به نور ساخته شده است. CCD مخففCharged Coupled Device می باشد.

هرديود موجود بر روي چيپ CCD و لتاژي را  تولید می كند كه دقيقاً  با نوری كه در يافت می كند نسبت مستقيم دارد. هر ديودی كه در معرض نور قرارمی گيرد ولتاژ توليد می كند. و ديودی كه در معرض نور قرار نگيرد ولتاژ توليد نمی كند. تمام CCD در سيستم هاي دوربين مدار بسته دارای عملكرد مشابه می باشند. بيشترين نور،  بيشترين ولتاژ را توليد خواهد كرد. و بيشترين و لتاژ به عنوان رنگ سفيد تلقی می شود. در سيستم های دوربين مدار بسته رنگی، سيگنالهای مربوط به رنگ ها نيز همراه، با ميزان نور ورودی دريافت می شوند.

حساسيت:

يكي از خصوصياتي كه براي انتخاب نوع دوربين مدار بسته مهم است. ميزان حساسيت آن است.حساسيت يك دوربين مداربسته مشخص كننده ميزان نوري است كه براي ايجاد تصوير دارد. هر چه ميزان حساسيت دوربين بيشتر باشد به نور كمتري براي ايجاد تصوير نياز دارد