توپولوژی شبکه

 

راهنمای سيستم دوربين تحت شبكه

توپولوژی رايج در شبكه های LAN به قرار زير است:

توپولوژی BUS :

ساده ترين توپولوژی براي پياده سازی شبكه LAN است. در اين توپولوژی از  يك ستون اصلي در شبكه استفاده مي شود.  وتمام كامپيوترهای موجود در شبكه به اين ستون متصل می شوند. از مزايای توپولوژی BUS ساختار ساده آن است و بدليل استفاده از فقط يك خط انتقال، طول كابل مورد نياز بسيار كم می باشد، در اين روش براحتی می توان كامپيوتر جديدر ا به شبكه اضافه كرد كه معمولادر اينحالت از تقويت های repeater استفاده مي شود.

از معايب توپولوژی BUS مشكل بودن عيب يابي است چون تمام كامپيوترها  به طور مستقيم به شبكه اصلي وصل شده اند امكان عيب يابي و كشف خطا مشكل مي شود. همينطور امكان ايزوله كردن خطا نیز مشكل است در اين هنگام بايد کل سيستم را از مدار خارج كرد تا بتوان عيب يابی را انجام داد. همچنين در اين سيستم ارتباط به صورت دو طرفه مقدور نمی باشد.

 

توپولوژی STAR :

مدل اين توپولوژی شبيه ستاره است در اين مدل رايانه ها در شبكه توسط سويچ به هم متصل مي شوند. از مزاياي اين توپولوژی مي توان به سادگي سرويس شبكه، امكان كنترل مركزی و عيب يابی اشاره كرد. در اين مورد قابليت ايجاد ارتباط دو طرفه وجود دارد. از معايب اين روش می توان به وابستگی به نقطه مركزی، مشكل بودن توسعه و زياد  بودن طول کابل اشاره كرد.

توپولوژی RING :

در اين توپولوژی تمام رايانه ها مانند يك حلقه به يكديگر متصل می شوند. از مزاياي اين توپولوژی كم بودن طول كابل مورد نیاز و مناسب بودن اين توپولوژی برای فيبرنوری مي باشد. از معايب آن مي توان به مشكل بودن اشكال زدايي در صورت بروز خطا می توان اشاره كرد. همينطور تغيير در ساختار شبكه در اين روش مشكل مي شود. د راين مورد نيز ارتباط دو طرفه وجود ندارد.

مقالات جامع سيستم هاي دوربين مداربسته و دوربين تحت شبكه در بخش مقالات سايت برای مطالعه خواننده گرامی موجود است.