سطوح نور در دوربین مدار بسته

 سطوح نور در دوربین مدار بسته

 انتخاب دوربينی كه مي تواند در نور كم كارايی خوبی داشته باشد بسيار مهم است. حداقل روشنايی لازم برای عملكرد دوربين مدار بسته را با واحدي به بنام لوكس می سنجند. در ذيل سطوح نمونه اي براي واحد لوكس را مثال مي زنيم .

1-    نور آفتاب درتابستان: 50000 لوكس

2-    نور استاندارد محيط : 500 لوكس

3-    سپيده دم: 10-1 لوكس

4-    نور استاندارد خيابان: 30-10 لوكس

بايد در هنگام خريد در نظر داشته باشيدكه در محوطه هايي كه دارای محدوديت نوری است. انتخاب هر دوربينی كه بتواند تصوير را نشان دهد به هيچ وجه مناسب نيست. اصل اساسی براي انتخاب دوربين مدار بسته مناسب در نور كم اين نيست كه دوربينی را انتخاب كنيم كه ببينيم نور آن  حداقل یک دهم نور مكان مورد نظر باشد. بايد دقت كرد كه اكثر دوربين های مدار بسته در محيط هايی كه نور زيادی دارند.نيز به خوبي كار مي كنند. ولي  مشكل اصلي زماني پيش مي آيد كه دوربين مدار بسته نور كافی براي تشكيل تصوير در يافت نمی كند.

حساسيت دوربين هاي مخفی با لنز Pin hole معمولاً مقدار 0.1 می باشد و در اين حالت بايستي اين دوربين بتواند برابر با يك  چهارم نور مهتاب كار كند. اما در حقيقت اين دوربين مدار بسته دارای يك ضريب دهانه با مقدار 4 نيز هست از اينرو اين دوربين ها حداقل به نور 1 لوكس برای تشكيل تصوير نياز دارند.

بنابراين به هنگام خريد دوربين مدار بسته يا دوربين تحت شبكه دقت كنيد كه مقدار نور لازم برای دوربين هميشه بيشتر از حداقل مقدار ذكر شده برای روی دوربين باشد.