ضبط كننده تصاوير

ضبط كننده تصاوير

دوربين مدار بسته تصاوير ضبط شده را به دستگاه ضبط كننده تصاوير نمی فرستند. اين

ضبط كننده ها در دو نوع ويدئويی معمولی و ديجيتالی در بازار وجود دارند. كه البته استفاده از كاست های ويدئويی منسوخ شده است.

ضبط كننده تصاوير ديجيتالی كه در سيستم های دوربين مدار بسته و دوربين تحت شبكه در بازار عر ضه می شود در دو نوع دستگاه مستقل و كارتهای الكترونيكی موجود است.

ضبط كننده ديجيتالی مستقل در سيستم دوربين مدار بسته

دستگاه ضبط تصاوير به تنهايی مي تواند كار دستگاه كواد و سويچر را انجام دهد اين دستگاه دارای ورودی و خروجی تصاوير و امكانات زيادی برای ضبط وپخش تصاوير هستند.

وصل شدن به دستگاه نشان دهنده از طريق يكی از حالت هاي زير امكانپذير است.

1-دستگاه كنترل از راه دور

2-ماوس

3-كليدهای موجود در جلوی دستگاه