فرمت دوربين مدار بسته

 

فرمت دوربين مدار بسته (يا تحت شبكه)

مسأله ای كه در مورد فرمت دوربين حتماً بايد بدانيم اين است كه فرمت دوربين مدار بسته بر روی زاويه ديد دوربين تأثير مستقيم می گذارد. در هنگام استفاده از  لنز مشترك، فرمت دوربين مدار بسته بايد متناسب با تغييرات در زاويه ديد باشد. عموماً دوربين های با فرمت  كوچك، زاويه ديدكوچكتری ايجاد می كنند.

 

فاصله كانونی لنز دوربين مدار بسته:

اين فاصله كانونی با واحد(mm ) ميلی متر اندازه گيری می شود. فاصله كانونی نسبت مستقيم با زاويه ديد لنز دوربين مدار بسته دارد. اين نصب به حالت زير است:

-فاصله كانونی بزرگ باعث زاويه ديد كوچك می شود.

-فاصله كانونی كوچك، زاويه ديد وسيعتری را فراهم می آورد. معمولاً زاويه ديد معمولی در دوربين ها همان زاويه ديدی است كه چشم انسان تجربه می كند.

Fstop  در دوربين مدار بسته:

لنز دوربين دارای دو پارامتر قابل اندازه گيری است:

1- Fstop

2-aperture

حداقل aperture مصادف است با بيشترين FSTOP و اين زمانی است كه لنز كاملاً بسته است. همينطور بيشترين aperture كه  مصادف است با كمترين FSTOP زمانی است كه لنز كاملاً  باز است. اثری كه FSTOP روی تصوير نهايی دارد را می توان به اين نحو عنوان كرد كه اگر Fstop مينيمم مقدار ر ا داشته باشد. لنز در تاريكی نور بيشتری را عبور می دهد. و اين باعث می شود. تصوير  بهتری نيز حاصل آيد.

اگر FSTOP بيشترين مقدار را داشته باشد، زمانی كه نور زياد است و احتمال باز تاب نور وجود دارد، اين موضوع از سفيد شدن تصوير دوربين جلو گيری می كند.

عمق ديد:

عمق ديد به نا حيه ايی از ميدان ديد كه حالت فوكوس شده دارد را می گويند. عمق ديد بيشتر به اين معنی است كه درصد بزرگی از ميدان ديد، فوكوس شده است و در عمق ديد كوچك فقط ناحيه كوچكی از ميدان ديد فوكوس شده است.

 عمق ديد  به عواملی زير بستگی دارد:

لنز با زوايه ديد بزرگتر، عمق دید بيشتری دارد. لنز با Fstop  بزرگتر، عمق ديد بيشتری دارد. همينطور دوربين مدار بسته با رزولوشن بالاعمق ديد بيشتری دارد. برای مطالعه بیشتر در این مورد به مقالات فنی دوربین مدار بسته مراجعه کنید.