كاربردهای سيستم های حفاظتی

  

كاربردهای سيستم های حفاظتی- نظارتی

 

ادارات و ارگان هاي دولتی: دوربين های تحت شبكه قابل نصب در ادارات و ارگان های دولتی برای حفظ و حراست پيرامونی و فيزيكی، كنترل ورود  و خروج و ساير موارد امنيتی به كار می روند. بدينوسيله با ايجاد محيطی امن از اموال دولتی و ارباب رجوع محافظت شود.

اماكن صنعتی: در محيط های صنعتی، مانند كار خانه ها ،امكان دسترسی به خطوط توليد و انبارها را در اختيار مديران قرار می دهد.

امور بانكی: به منظور حفاظت از باجه های خود پرداز (ATM  ) و ديگر نقاط حساس بانكها از خطر دزدی، موسسات مالی  شروع به نصب سيستم حفاظتی در اين نقاط نموده اند و برای هر حركتی تصوير جداگانه ای  قابل ذخيره دريك پايگاه داده مركزی است.

فروشگاه ها: صندوق فر وشگاه همواره در معرض خطر دزدي قرار دارد. سيستم هاي حفاظتی به طوری كه با انتقال تصاوير زنده روی شبكه و ذخيره آنها روی سرور صاحبان فروشگاه و مديران می توانند روند كار را از راه دور كنترل كنند.

پايانه هاي مسافربري: می توان سيستم حفاظتی موجود را در جهت ايجاد امنيت بيشتر برای مسافران راه آهن، فرودگاه و مترو مورد استفاده  قرار داد. بدينوسيله مراكز نظارتی نيز به تصاوير اين نقاط دسترسي خواهند داشت.

اماكن آموزشي:

سيستم های حفاظتی قابل استفاده در مدارس، پاركها، كلاس های درس، سالن هاي مطالعه و ساير محيط های فرهنگی نيز مي باشد و اين مكان ها را به محيط های امن و قابل كنترل تبديل می كند.