نصب کواد در سیستم مدار بسته

مراحل اجراي كار (نصب كواد)

 

در ابتدا بايد خروجی دوربين مدار بسته را به ورودی كواد متصل كنيد. بايد دقت كنيد دوربين های بی سيم دارای گيرنده هستند  و خروجی تصوير در گيرنده را به كواد متصل كنيد.

در مر حله بعد خروجی دستگاه كواد را را به ورودی مانيتور متصل مي كنيم. مانيتورمی تواند نشانگر كامپيوتر يا دستگاه تلويزيون باشد. نشانگر را روی كانال ويدئو قرار می دهيم. و تغذيه دوربين مدار بسته و كواد را متصل می نماييم.

با استفاده از راهنماي دكمه های دستگاه را مورد بررسی قرار مي دهيم.