سیستم حفاظت پیرامونی

سیستمهای حفاظت پیرامونی مبتنی بر تکنولوژی رادار

 

 

 

ویدیو ها:

سامانه پایش فضای باز

 

 

کاتالوگها:

-سامانه پایش فضاهای باز 1

-سامانه پایش فضای باز 2

-حسگر رادار- داپلر1

-حسگر رادار- داپلر6

-سامانه پایش موزه