توربین جمع آوری آب

نام این توربین waterseer است که قادر است 11 گالن آب خالص را در یک روز از بخارآب موجود در هوا استخراج کرده و در مخزن زیرزمینی خود ذخیره کند.