توربین گردبادی

مخترع ژاپنی توربین عظیمی ساخته که می تواند قدرت ویرانگر طوفان و گردباد را به نحوی مهار نماید که بتوان نیازانرژی ژاپن را برای 50 سال تامین کرد.