جراحی به وسیله ربات

جراحی به وسیله ربات 

این ربات قادر است عمل های جراحی چشم را با دقتی چند برابر انسان انجام دهد. عمل جراحی از راه دور کنترل شده و با دقت 10 میلیمتر بازوهای ربات حرکت می کنند.