ساختمان جدید استانداری تبریز

 تجهیز ساختمان جدید استانداری تبریز با دوربین های تحت شبکه  Flexwatch