سوخت هیدروژنی

تکمیل 19 جایگاه سوختگیری هیدروژن در کالیفرنیا در سال 2017 با سرمایه گذاری تویوتا و هوندا. هیدروژن فراگیرترین عنصر جهان است که ضریب آلایندگی آن صفر می باشد.