مسیر دوچرخه نورانی

مسیر دوچرخه در لهستان از ماده luminophores  ساخته شده که در طول روز انرژی را از خورشید جذب می کند و شب هنگام به مدت 10 ساعت مسیر را روشن نگه می دارد.