ملیت فضایی

دانشمندان با تصویب سازمان ملل در حال طراحی اولین ملیت فضایی به نام Asgardia هستند. اعضای ایستگاه فضایی قوانین و قواعد مختص خود را خواهند داشت. این ایستگاه برای هر کسی که درخواست کند تابعیت صادر خواهد کرد.