میکروبوت

میکروبوتهای کنترل از راه دور بزودی در بدن انسان کار خواهند کرد. نرم, بدون موتور بوده و شبیه یک باکتری رفتار می کنند. از کاربردهای آنها انتقال دارو و جراحی بدون برش است.