کوچکترین تقسیم زمانی

فیزیکدانها توانستند کوچکترین تقسیم زمانی را اندازه گیری و مشاهده کنند. زمانی که یک الکترون, اتم هلیم را ترک می کندبا دقت 850 زپتو ثانیه(10به توان 21-) اندازه گیری شد.