تگ سه گوش

مشخصات کلی

تگ سه گوش

در فرکانسهاي AM و RF

در رنگ خاکستری