تگ عینک

مشخصات کلی

تگ عینک

در فرکانسهاي AM و RF

در رنگهاي خاکستری و سفيد

نوع قفل: عادی و سوپر