جفت آنتن Primus RF25 cross

مشخصات کلی

فرکانس های کاری: 8.2  و  4.75 و 3.25

12 ماه گارانتی

فاصله مناسب برای لیبل: 70 cm از طرفین

فاصله مناسب برای تگ بزرگ: 100 cm از طرفین

فاصله مناسب برای تگ ریز: 80 cm از طرفین